تست آستانه بویایی


Smell Threshold Test

تست آستانه بویایی

  • شامل یک سری محلول فنیل بوتیل الکل با غلظت­‌های مختلف از 2-10 تا 9-10
  • تعیین حد آستانه‌ی بویایی افراد (کم‌ترین غلظتی از بو که فرد می‌تواند شناسایی کند)
  • تشخیص اختلالات هایپوسمی و هایپروسمی
  • مناسب برای کاربردهای تحقیقاتی و کلینیکی

·