تست چشایی ایران

Iran Taste Test

تست چشایی ایران، یک تست سریع برای ارزیابی کمی عملکرد حس چشایی، بر مبنای دو قابلیت تشخیص (Identification) طعم‌ها و آستانه‌سنجی (Threshold) می‌باشد. در این تست، 12 قاشقک طعم‌دار، شامل چهار طعم اصلی شور (Salty)، ترش (Sour)، تلخ (Bitter) و شیرین (Sweet) وجود دارد. این طعم‌ها با استفاده از چهار ماده‌ی کلرید سدیم، اسید سیتریک، کوئینین و ساکروز تهیه شده‌اند. هر طعم در سه غلظت وجود دارد که کمترین غلظت با عدد 1، غلظت متوسط با عدد 2 و بیشترین غلظت با عدد 3 نام‌گذاری شده‌ است.

نحوه انجام تست به این ترتیب است که قاشقک طعم‌دار روی زبان فرد قرار داده می‌شود و پس از سه ثانیه برداشته می‌شود. سپس از فرد خواسته می‌شود آب دهان خود را مزه کرده و بگوید چه طعمی را حس کرده است؟ گزینه‌ها عبارتند از شور، ترش، تلخ و شیرین. با توجه به اینکه این تست بر اساس پارادایم انتخاب اجباری (Forced-choice) طراحی شده است، فرد حتماً می‌بایست یکی از گزینه‌ها را انتخاب نماید.

تست از کمترین غلظت قاشقک های طعم‌دار شروع می‌شود (شماره 1). ابتدا هر چهار طعم با کمترین غلظت تست می‌شوند. نوع طعم‌ها، به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. پس از تست قاشقک های طعم‌دار با غلظت 1، قاشقک های طعم دار با غلظت 2 تست می‌شوند و در نهایت قاشقک های طعم‌دار با غلظت 3 تست می‌شوند. برای هر فرد می‌بایست هر 12 قاشقک طعم‌دار تست شوند. پس از تست هر قاشقک، فرد می‌بایست دهان خود را با یک جرعه آب مقطر شستشو دهد. زمان انجام تست چشایی ایران، 6 تا 8 دقیقه است. نحوه امتیازدهی تست به این ترتیب است که به هر پاسخ صحیح یک امتیاز داده می‌شود. بنابراین امتیاز تست عددی بین صفر و 12 خواهد بود.