استانداردسازی "تست تشخیص بویایی ویژه مردم ایران" با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

"تست تشخیص بویایی ویژه‌ی مردم ایران" اولین و تنها ابزار تشخیص اختلالات بویایی قابل استفاده در کشور، با انجام یک طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراحل استانداردسازی و صحه گذاری را پشت سر گذاشت. در این طرح، 577 نفر فرد سالم از میان مردم ایران، با استفاده از این تست مورد ارزیابی قرار گرفتند و سرانجام معتبر و تکرارپذیر بودن تست به صورت یک مقاله در ژورنالChemosensory Perceptionبه چاپ رسید.