اثر چاقی بر حس بویایی کودکان

 

در کودکان با چاقی ساده (simple obesity)، آستانه‌ی تشخیص بوها (odor detection threshold) به صورت معنی­‌داری پایین‌تر از کودکان سالم است. بدین معنی که میزان بسیار بیشتری بو برای تحریک عصب بویایی (olfactory nerve) و عصب سه قلو (trigeminal nerve) نیاز است.

در تحقیقی که بر روی 30 کودک بین سنین 16-10 سال مبتلا به چاقی ساده انجام شده است، مشخص شده که آستانه‌ی تشخیص بوها کمتر از میانگین می­باشد. این آستانه در مورد بوهای محرک عصب بویایی حدود 20% و در مورد مواد محرک عصب بویایی و عصب سه قلو، 57% کمتر از میانگین گروه نرمال بود.

در این تحقیق، آستانه چشایی شرکت‌کنندگان نیز با استفاده از روش electrogustometric اندازه‌­گیری شد. نتایج نشان داد که در 77% از کودکان مبتلا به چاقی ساده، آستانه چشایی کمتر از میانگین گروه نرمال است. کاهش آستانه‌ی بویایی و چشایی ممکن است مرتبط به اختلالات متابولیکی باشد که در کودکان مبتلا به چاقی ساده وجود دارد.

 

مطالب مرتبط:

حس بویایی در کودکان

اثر تغذیه مادر بر بویایی کودکان

اثر چاقی بر بویایی کودکان

منبع:

Andrzej Obre˛bowski , Zofia Obre˛bowska-Karsznia , Marek Gawlin´ski, "Smell and taste in children with simple obesity",elsevier,27 July 2000